شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۶, ۰۷:۱۱
 
اخبار
تلفنهای جدید اداره تهیه ، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای اداری و مالی دانشگاه

رئیس اداره (خلیلیان)  ------------------  47356475

نرم افزار انبار و اموال(شمس)  --------   47916474

حسابداری (رجبی)  -------------------   47916476

دریافت و پرداخت(خانم رمضان نیا) ---------  47916478

صندوق رفاه (نیک بین)  ---------------- 47916577

حقوق و دستمزد(حقیقت راه)  --------  47916479

دیتا سنتر حقوق و دستمزد (حقیقت راه) 47916479

حقوق و دستمزد (نبی)  --------------  47916479

حق التدریس(ایلکا) ---------------   47916478

تلفن گویای سازمان مرکزی -----------          4748

۲ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۲۰
تعداد کلیک: ۵,۹۶۵